2016-12-08

هوشمند سازی پارکینگ ها

هوشمند سازی پارکینگ ها […]
2016-12-07

ذخیره سازی انرژی در ساختمان با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده

ذخیره سازی انرژی در […]
2016-12-06

طراحی نیروگاه سبز به منظور تولید برق از زباله

طراحی نیروگاه سبز به […]
 
 
 

نمونه ای از تقدیرنامه ها و گواهی نامه ها

Salahiat-91-web-1
Salahiat-91-2
ghalibaf-1
moheb1-1