پیمانکار رتبه یک تاسیسات

چرخه ی تبرید
1394-09-06
تهویه مطبوع-قسمت اول
1394-09-06
Show all

اصول و مبنای تهویه

هویه مطبوع به سیستمی گفته می شود که بتواند سه فاکتور، رطوبت ،دما و سرعت جریان هوا را کنترل کند. به صورت کلی تمام سیستم های تهویه مطبوع بر یک سیال استوارند که گرما و سرما را به محل مورد نظر منتقل می کنند. بر اساس نوع سیال می توان سیستمهای تهویه مطبوع را به سه دسته ۱- سیستم تهویه مطبوع تمام هوا ۲-سیستم های آب و هوا – آب ۳-سیستم تهویه مطبوع تمام آب تقسیم کرد.

یک دیدگاه