پیمانکار رتبه یک تاسیسات

طراحی تاسیسات بیمارستان 64 تختخوابی دانشکده پزشکی – بخش پنجم
1396-01-12
سیستم حفاظت زمین (سیستم ارت)
1396-01-15
Show all

طراحی تاسیسات بیمارستان 64 تختخوابی دانشکده پزشکی – بخش ششم

طراحی تاسیسات بیمارستان 64 تختخوابی دانشکده پزشکی – بخش ششم

اقلیم گرم و مرطوب
گرد آورنده: تیم طراحی و اجرای تاسیسات برق و مکانیک شرکت ارکان ارزش
فروردین 96

طراحی تاسیسات بیمارستان 64 تختخوابی دانشکده پزشکی - بخش ششم 

تجهیزات بیمارستانی

گازهای طبی :

6-1 مبانی طرح

    گازهای طبي مورد نياز بيمارستان شامل اکسيژن ، گاز بيهوشیN2O))، خلاء و هوای فشرده ميباشد، برخی گازهای ديگر مانند CO2 و ازت نيز مصرف دارند که مصرف آنها خيلی کم و موارد آن نادر است.

 6-2- گاز اکسيژن

  اکسيژن دراکثر بخش های بيمارستان مانند اتاق عمل، اورژانس، مراقبت ويژه و استراحت بعد از عمل مصرف دارد. در بخش های بستری نيز ، بخصوص در بستری جراحی مصرف آن وجود دارد.

  دو روش متفاوت برای توزيع اکسيژن وجود دارد :

الف- انتقال سيلندرگاز اکسيژن به نقاط متفاوت مصرف

ب- لوله کشی گاز اکسيژن از يک مرکز به نقاط مصرف

در روش ” الف ” ، بدليل زير، توزيع گاز اکسيژن دراين بيمارستان مناسب نيست .

 • انتقال آلودگی از بدنه خارجی سيلندر به فضاهای تميز و استريل
 • خطرات ناشی از افتادن سيلندر روی دستگاهها و يا آسيب رساندن به افراد
 • توزيع و جمع آوری مداوم کپسول در فضاهای بيمارستان که تعداد سيلندر و نيروی کار بيشتر را ايجاب ميکند و سبب استهلاک سيلندرها و ابزارهای اتصال(رگولاتورها و فلومترها) ميشود.

  درروش “ب” گاز اکسيژن از يک مرکز به کمک لوله های مسی و برابر استانداردهای جهانی قابل قبول توزيع ميشود ودر نقاط مصرف از خروجی ها، قابل دسترس مي باشد.

6-3- گاز بيهوشی

  گاز بيهوشی در اتاقهای عمل مصرف دارد.

همه نکاتی که زير رديف 6-2 در مورد اکسيژن آمده است در مورد گاز بيهوشی نيز صادق است . لذا برای گاز بيهوشی سيستم مرکزی توزيع گاز بيهوشی پيشنهاد می گردد.

   6-4- خلاء

   خروجی خلاء در اتاقهای عمل ، اورژانس ، مراقبت ويژه ، استراحت بعد ازعمل، آزمايشگاه و نيز در بخش های بستری مصرف دارد.

   دو روش برای استفاده از خلاء وجود دارد :

الف- استفاده از دستگاههای مکنده برقی چرخدار و قابل حمل به نقاط مورد نياز نوع PORTABLE  SUCTION))

ب- سيستم مرکزی ايجاد خلاء

    در سيستم “الف” تعداد زيادی دستگاههای سيار لازم است و مسئله سرويس و نگهداری و استهلاک آنها هزينه اوليه و هزينه نگهداری را بالا می برد ، علاوه برآن انتقال اين دستگاهها سبب انتقال و انتشار آلودگی در فضاهای تميز می شود، به همين جهت دراين بيمارستان از کاربرد آن خودداری ميشود.

   در سيستم “ب” دستگاههای ايجاد خلاء(پمپ، مخزن و کنترلها) مرکزی بوده و ايجاد خلاء در نقاط مصرف به کمک لوله کشی مسی صورت ميگيرد. مايعات کشيده شده توسط خلا هر خروجی به داخل لوله ها وارد نمي شود، بلکه در داخل مخزن های شيشه ای کوچک که بين نقطه مصرف و خروجی قرار دارد، جمع آوری ميشود.

    6-5- هوای فشرده

    هوای فشرده در اتاقهای عمل و مراقبت ويژه و ديگر فضاهای بيمارستان که دستگاهها با فشار هوا کار ميکند مصرف دارد(مانند اره استخوان، دستگاه تنفس خودکار، دندانپزشکی، آزمايش دستکش در فضای استريل و آزمايشگاه ). نکاتی که در مورد سیستم توزیع خلاء در بخش 6-4 آمده در مورد هوای فشرده هم صادق است لذا برای این بیمارستان سیستم تولید هوای فشرده مرکزی پیشنهاد می گردد.

6-6- سيستم ها :

       پيشنهاد ميشود دراين بيمارستان سيستم های مرکزی توزيع گاز اکسيژن ، گار بيهوشی و خلاء وهوای فشرده نصب گردد .

    مرکز گازهای اکسيژن و بيهوشی ، برابر مقررات ايمنی بايد از مرکز خلاء و هوای فشرده جدا باشد. اتاق مرکزی اکسيژن و گاز بيهوشی بايد به هوای آزاد راه داشته باشد و نکات ايمنی مربوط به تعويض هوا و دوری از انبارهای قابل اشتغال درمورد آن ، رعايـت شود.

لوله های افقی گازهای طبی در فضاهای بيمارستان داخل فضای سقف کاذب راهروها عبور ميکنند.

      شيرهای کنترل با فشارسنج بخشهای حساس بيمارستان مانند اتاقهای عمل،مراقبت ويژه،اورژانس آزمايشگاه و بستری بايد بطور مستقل قابل کنترل باشند. بنابراين انشعاب گاز به اين بخش ها پس از عبور از جعبه کنترل (شامل شيرهای قطع ووصل و فشارسنج) به خروجی ميرسد.

بخش های حساس بيمارستان بايدبه تابلوی اعلام خبر مستقل مجهز باشند که وضعيت فشار هرگاز را با علائم صوتی و نوری نشان بدهند.

   سيستم اعلام خبر مرکزی ، که وضعيت دستگاههای مرکزی را نشان می دهد در اتاق تلفن خانه بيمارستان نصب خواهد شد و به علامت دهنده های صوتی و نوری مجهز خواهند بود. تعداد حداقل علائم درروی اين تابلو بشرح زير است :

 • فشار کم اکسيژن
 • فشار زياد اکسيژن
 • اکسيژن ذخيره درحال استفاده
 • فشار کم N2O
 • فشار زياد N2O
 • N2O ذخيره در حال استفاده
 • ميزان خلاء غيرعادی
 • فشار هوای فشرده غیر عادی

6-7- مرکز اکسيژن و گاز بيهوشی :

6-7-1- سيستم مرکزی اکسيژن MANIFOLD)) شامل فشار شکن ها و کنترل ها ، و ازنوع دوطرفه خواهد که از دو گروه سيلندر تغذيه ميشود. هروقت يک گروه از سيلندرها خالی شود، بطور خودکار، رابطه اين گروه با شبکه توزيع قطع

ميشود و گروه ديگر از سيلندرها که پر از گازند ، به شبکه توزيع متصل خواهند شد و تابلوی مرکزی اين تغيير وضعيت را بطور خودکار در مرکز اعلام خبر اصلی بيمارستان نشان خواهد داد.

6-7-2- سيستم مرکزی گاز بيهوشی نيز ازيک MANIFOLD  خودکار شامل فشارشکن ها و کنترل ها و ازنوع دوطرفه خواهد بود و عينا” مانند سيستم اکسيژن عمل خواهد کرد.

6-8- سيستم مرکزی خلاء :

     مرکز خلاء شامل دوپمپ (خلاء)هريک بظرفيت 75 درصد مصرف با مخزن ذخيره می باشد. درصورت خراب شدن يک پمپ ، پمپ ديگر جوابگوی 75 درصد مصرف می باشد . دو پمپ بطور متناوب کار می کنند.سيستم خلاء به فيلتر باکتری و خلط گير مجهز خواهد بود.

پمپ خلاء از نوع ROTARY  VANE پيشنهاد می گردد.

6-9 سیستم مرکزی هوای فشرده

مرکز تولید هوای فشرده شامل دو دستگاه کمپرسور با یک عدد مخزن ذخیره می باشد. یک دستگاه پمپ بصورت ذخیره در نظر گرفته می شود. سیستم شامل فشار شکن و کنترل های لازم خواهد بود.

 6-10- ظرفيت :

6-10-1- گاز اکسيژن :

    سیستم پیشنهادی برای مرکز اکسیژن به دو صورت امکان پذیر می باشد روش اول استفاده از سیلندر های ذخیره گاز اکسیژن در مرکز و روش دوم سیستم تولید اکسیژن در بیمارستان

 با توجه به اینکه تعداد تخت های بستری برابر64 تخت می باشد مصرف گاز اکسیژن بشرح زیر می باشد.

6-10-1-1روش اول: استفاده از سیلندر گاز اکسیژن

برای مصارف اکسیژن بیمارستان آمار دقیق و منتشر شده ای وجود ندارد ولی مطالعاتی که روی بیمارستان هائی که دارای سیستم مرکزی گاز طبی هستند انجام گرفته نشان می دهد میزان 10 لیتر در ساعت بازاء هر تخت عدد قابل قبولی است لذا برای این بیمارستان این مقدار مصرف را در نظر می گیریم.

                             ليتر در24 ساعت                    360/15 = 24 × 10× 64

   ظرفيت هر سيلندر 50 ليتری در فشاراتمسفر يک برابر10 متر مکعب می باشد بنابراين مصرف 5 روز بيمارستان برابر8 سيلندر می باشد.

              تعداد سيلندر 50 ليتری در هر طرف       7/7 =   36/15

                                                                               10

    تعداد کل سيلندرها                                       160= 2 × 8

6-10-1-2روش دوم: استفاده از سیستم تولید اکسیژن در بیمارستان

مصارف اکسیژن در بخش های مختلف بیمارستان طبق توصیه سازندگان دستگاههای تولید اکسیژن بشرح زیر می باشد:

– مصرف اکسیژن در اتاقهای عمل بازاء هر اتاق عمل                          4 lit/min

– مصرف اکسیژن در اتاقهای بستری بازاء هر 200 تخت بستری            20 lit/min

–  مصرف اکسیژن در اتاقهای مراقبت ویژه ICU و CCU  بازاء هر تخت        4 lit/min

– بنابراین میزان مصارف اکسیژن در بخش های مختلف بیمارستان بشرح زیر می باشد.

– مصرف اکسیژن در اتاقهای عمل:                                       lit/min    4×4=16

– مصرف اکسیژن در اتاقهای بستری:                                    lit/min    64 ×20=6.4

                                                                                                           200

– مصرف اکسیژن در اتاقهای مراقبت ویژه:                              lit/min    8×4=32

  جمع مصرف اکسیژن در بیمارستان:                                   54.4 lit/min

با توجه به کیفیت تولید گاز اکسیژن در محل بیمارستان و جلوگیری از نقل و انتقال سیلندرهای اکسیژن سیستم پیشنهادی روش دوم،تولید اکسیژن در محل بیمارستان توصیه می گردد.

بنابراین دو دستگاه تولید اکسیژن هر یک با دبی 50 لیتر در دقیقه پیشنهاد می گردد. بمنظور اتفاقات احتمالی یک دستگاه مانیفلد دوگانه با کپسول های ذخیره به این مرکز اضافه می گردد.

         6-10-2- گاز بيهوشی

         سيستم پيشنهادی برای مرکز بيهوشی ، مانيفلد دوگانه است.

    اگر مصرف هر خروجی را متوسط 5 ليتر در دقيقه و ساعت کار هر اتاق عمل را 6 ساعت در روز به ازای هر تخت و ضريب هم زمانی را 100 درصد بگيريم مصرف روزانه هر اتاق عمل 8/1 متر مکعب درروز خواهد شد.

                                مصرف هرروز اتاق عمل         8/1= 1000 ¸ (6 ×60 × 5 )

    بيمارستان دارای 3 اتاق عمل در بخش اعمال جراحی و یک اتاق عمل دربخش اورژانس می باشد. بنابراين مصرف گاز بيهوشی بيمارستان برابر2/7 متر مکعب در روز شود.

   مصرف گاز بیهوشی در اتاق های عمل زایمان برابر 023/0 مترمکعب در شبانه روز بازاء هر تخت می باشد بنابراین:

مصرف گاز بیهوشی در اتاقهای زایمان برابر                         مترمکعب در روز               23/0=023/0×10

لذا مصرف گاز بیهوشی در بیمارستان برابر                          مترمکعب                        43/7 = 23/0×2/7

    ظرفيت هر سيلندر 40 ليتری در فشار اتمسفر يک برابر 16 مترمکعب می باشد بنابراين مصرف6 روز بيمارستان برابر 3 سيلندر می باشد.

                                           مترمکعب در هفته                6/44 =43/7 ×6

                                           تعداد کل سیلندرها               78/2 = 16÷6/44

   6-10-3- خلاء

  مرکز خلا شامل دودستگاه پمپ خلا هريک به ظرفيت 75 درصد کل مصرف مورد نيازخواهد بود.

مقدار گذر هوای مورد نياز با اعمال ضريب استفاده بخشهای مختلف براساس نقشه های مرحله اول حدود 50 فوت مکعب در دقيقه است . که دو دستگاه پمپ هريک با ظرفيت 37 فوت مکعب در دقيقه پيشنهاد می شود.فشار خلا در مرکز 19 اينچ جيوه خواهد بود.

يک عدد مخزن ذخيره بمنظور جلوگيری از کارمداوم پمپها درنظر گرفته می شود.

6-9-3 هوای فشرده

مقدار مصرف هوای فشرده بخش ها با اعمال ضریب همزمانی بر اساس نقشه های مرحله اول حدود 20 فوت مکعب در دقیقه پیش بینی می شود.که دو دستگاه کمپرسور هر یک با ظرفیت 20 فوت مکعب در دقیقه پیشنهاد می گرد. یک عدد مخزن ذخیره به منظور جلوگیری از کارکرد مداوم کمپرسورها در نظر گرفته می شود.

یک دیدگاه