پیمانکار رتبه یک تاسیسات

مدیریت پروژه ساخت و ساز – مباحث ارزشمند در زمینه مدیریت پروژه ساخت و ساز
1398-02-20
سیستم کنترل هوشمند موتورخانه – چگونگی عملکرد سیستم کنترل هوشمند موتورخانه
1398-02-23
Show all

بیمارستان – طراحی تاسیسات مکانیکی بیمارستان 64 تختخوابی دانشکده پزشکی

گرد آورنده: تیم طراحی و اجرای تاسیسات برق و مکانیک شرکت ارکان ارزش
اردیبهشت ماه 98

 

طراحی تاسیسات بیمارستان 64 تختخوابی دانشکده پزشکی - بخش چهارم

 

طراحی تاسیسات بیمارستان در اقلیم گرم و مرطوب  – بخش چهارم

تأسيسات بهداشتي

1- نكات عمومي

  ظرفيت اين بيمارستان دارای 64 تخت بستري نرمال بوده كه با احتساب فضاهای دانشکده دارای زيربنایي در حدود  10/000 متر مربع می باشد ساختمان بیمارستان از سه طبقه روی زمین و یک طبقه زیرزمین تشکیل می شود که طبقه زیرزمین فقط بعنوان سرویس مورد استفاده قرار می گیرد. عوامل زير در بررسي هاي تاسيسات بهداشتي مؤثر است :

  • شرايط هواي محيط ( دما – رطوبت – ميزان بارندگي و … )
  • وضعيت محوطه و زميني كه در آن بيمارستان احداث مي گردد .
  • امكانات زيربنائي در اطراف زمين(شبكه آب –شبكه فاضلاب و شبكه گازو… )

2- آبرساني

منظور از آبرساني در بیمارستان تأمين و توزيع آب سرد و گرم مصرفي براي مصارف بهداشتي و تهويه مطبوع داخل ساختمان و آبياري فضاي سبز است . اين شبكه همه لوازم بهداشتي ( معمولي و طبي ) ، آشپزخانه ، رختشويخانه ، شبكه آتش نشاني ،‌ مصارف تأسيسات گرمائي و تهويه مطبوع و شبكه آبياري فضاي سبز را تغذيه مي كند .

2-1- مصارف آب

2-1-1- مصرف حداكثر لحظه اي

مصرف حداكثر لحظه اي آب مصرفي اساساً به تعداد لوازم بهداشتي و مصارف لحظه اي دستگاه هاي طبي و وسائل و همچنين مصرف آبياري در بیمارستان بستگي دارد . محاسبات مربوط به مصارف وسائل بهداشتي معمولي و طبي براساس واحد (FIXTURE UNIT) انجام مي گيرد . ارقام بدست آمده از اين روش صرفاً به منظور اندازه گذاري شبكه لوله كشي بكار مي رود.براي محاسبه ظرفيت مخازن وتلمبه ها اين روش كاربردي ندارد  و عموماً براي محاسبه ظرفيت مخازن آبرساني حداكثر مصرف روزانه و براي تعيين ظرفيت تلمبه ها حداكثر مصرف ساعتي در نظر گرفته مي شود .

2-1-2- مصرف حداكثر روزانه

 مصرف حداكثر روزانه عمدتاً در روزهاي پيك مصرف در تابستان اتفاق مي افتد . چون در اين روزها علاوه بر آن كه مصارف معمولي مانند مصارف وسائل بهداشتي و آشپزخانه و رختشويخانه وجود دارد ، مصارف آبیاری محوطه نيز در حداكثر خود بوده و مصرف عمومي بهداشتي شامل مصارف بهداشتي ، رختشويخانه و آشپزخانه براساس مندرجات كتابها و جزوات آمريكائي ارقام بزرگي هستند كه در كشور ما اين ارقام اتفاق نمي افتد . مطالعات انجام شده براي بيمارستان هاي ايران ارقام مختلفي را نشان مي دهد .

 بطوريكه يك رقم مناسب سرانه براي بيمارستان هاي ايران تاكنون بوسيله سازمان هاي مسئول تعيين و منتشر نگرديده است . ولي آنچه كه معمولاً در نظر گرفته مي شود بين 600 تا 800 ليتر است كه ما در اينجا رقم 600 ليتر را در نظر مي گيريم . اين ميزان مصرف شامل همه مصارف بهداشتي از جمله مصرف رختشويخانه مي باشد. بنابراين مصرف حداكثر روزانه بشرح زير محاسبه مي شود.

2-1-2-1- مصارف بهداشتي

باتوجه به موارد بالا،مصارف روزانه بهداشتي در بیمارستان به شرح زير ارزيابي مي شود.

مصارف بیمارستان:  مترمكعب در روز 38 = ليتر در روز 400/38 = 600×64

مصارف دانشکده : بر اساس 100  لیتر بازاء هر نفر و تعداد 200 نفر معادل   000/20 =100×200 مترمکعب در روز می شود.

 2-1-2-2- مصرف ديگ بخار

 مقداري از مصارف بخار مربوط به رختشويخانه ، مركز استريل معمولاً به ديگ بخار برنمي گردند و از سيستم بخار خارج مي شوند . با در نظر گرفتن تلفات مربوط به نشتي بخار در اين سيستم اين مصارف را در تابستان حدود LB/HR 1000 برآورد مي نمائيم در اين صورت مقدار آب لازم برابر است با :‌

    GPH 120 = 33/8 : LB/HR 1000 = مصرف آب مربوط به سيستم بخار

              ليتر در ساعت 454 = 785/3 × 120

با فرض كاركردن سيستم هائي كه بخار مصرف مي نمايند برابر 8 ساعت در روز

                لیتر در روز                3632= 8 × 454 = مصرف روزانه آب مربوط به سيستم بخار

2-1-2-4- ميزان مصرف آب آتش نشاني

مصارف بهداشتي تاسيساتي و آبياري مصارف روزانه محسوب مي شوند . ولي مصرف آتش نشاني مصرف اتفاقي مي باشد . سيستم آتش نشاني از نوع كمك هاي اوليه براي اين بيمارستان در نظر گرفته شده و براي خاموش كردن حريقهاي متوسط و يا جلوگيري از گسترش حريق تا هنگام آمدن ماشين هاي آتش نشاني مورد استفاده قرار مي گيرد . براي طراحي سيستم آتش نشاني بيمارستان مورد نظر كه ارتفاع آن از زمين تا کف طبقه دوم برابر 10 متر مي باشد ، از استانداردNFPA  بعنوان كمك هاي اوليه استفاده خواهد شد . تامين آب شبكه آتش نشاني از شبكه آبرساني ساختمان جدا خواهد بود و مقدار ذخيره آب بايد باندازه كافي براي تغذيه همزمان دو عدد از جعبه هاي آتش نشاني به مدت 30 دقيقه باشد . مقدار گذر آب هر شير آتش نشاني 100 گالن در دقيقه و فشار پشت شير 65 پاند بر اینچ مربع خواهد بود . بنابراين ميزان مصرف آتش نشاني برابر 20 متر مكعب محاسبه مي گردد . اين ميزان در سيستم ذخيره آب بيمارستان هميشه وجود دارد

2-1-2-5- مصرف آبياري

 مصرف آب آبياري فضاي سبز در اينگونه مناطق حدود 5 ليتر در روز براي هر مترمربع فضاي سبز در گرمترين روزهاي تابستان مي باشد . مساحت فضاي سبز اطراف بیمارستان و ساختمان های جنبی حدود 000/5  مترمربع در نظر گرفته می شود. بنابراين مصرف آب آبياري فضاي سبز را در حدود 25  مترمكعب در روز پیش بینی می شود مي شود .

2-1-2-6- مصارف ديگر

بخشي از مصارف آب صرف جبران نشتي هاي شبكه ، آب شستشوي اتومبيل و مانند آن مي شود .كه ميزان آن اساساً قابل محاسبه نيست . با اينحال مي توان گفت نسبت به مصارف ديگر ناچيز است . بنابراين در محاسبات منظور نمي شود .

2-1-2-7- مصرف كل آب روزانه

با توجه به مصارف محاسبه شده درردیف های قبلی میزان مصرف حداکثر روزانه در یک روز تابستان برابر خواهد شد با

           متر مکعب در روز                                  87 = 25 + 4 + 20+38 =مصرف كل آب روزانه

مصرف حداکثر روزانه اساساً در محاسبات تامین و ذخیره سازی آّب کاربرد دارد.

2-1-3- مصرف حداكثر ساعتي

 مصرف حداكثر ساعتي در محاسبات پمپاژ آب و شبكه اصلي توزيع آب كاربرد دارد ، مقدار آن در بيمارستانها حدود سه برابر مصرف متوسط ساعتي است. بنابراين مصرف حداكثر ساعتي در پيك تابستاني بشرح زير خواهد بود :

متر مكعب در ساعت    13 =3× (24÷ 87 )

2-2- تامين آب

 با توجه به وجود شبکه آب شهری بهترين راه تامين آب مصرفي بيمارستان دريافت انشعاب از شبكه شهر است . با توجه به مصرف كل روزانه در مواقع پيك و با توجه به شرح رديف 2-4 ( سيستم تامين فشار ) يك انشعاب 2 اينچ براي تامين مصارف بيمارستاني كافي است .

2-3- فشار آب

در بيمارستان ها هر يك از وسائل بهداشتي ( معمولي و طبي ) به يك حداقل فشار آب نياز دارند . در بين وسائل بهداشتي معمولي فشار مورد نياز دوش از همه بيشتر و حداقل 8 متر ستون آب نیاز دارد . ارتفاع ساختمان بيمارستان از محوطه اطراف تا كف طبقه دوم حدوداً  برابر10 متر است . بنابراين اگر افت فشار شبكه داخلي را 5 متر منظور نمائيم حداقل فشار مورد نياز در تراز ورودی بيمارستان جهت لوازم بهداشتي معمولي 23 متر ستون آب است . ولي به منظور تامين فشار آتش نشاني كه احتياج به فشار كار بيشتري دارند ، ( مراجعه به فصل 8 ) فشار در تراز ورودی بيمارستان برابر 60 متر ستون آب نياز مي باشد.

2-4- سيستم تامين فشار

حداقل فشار مورد نياز در بیمارستان را به سه طريق مي توان تامين نمود :

2-4-1- دريافت انشعاب مستقيم از شبكه شهري

در صورتيكه فشار آب شهر در محل موتورخانه مركزي قادر به تامين حداقل فشار مورد نياز باشد ، در آن صورت دريافت انشعاب مستقيم از شبكه شهري در مقايسه با ساير روش هاي تامين فشار آب قابل طرح خواهد بود . با اين حال دريافت انشعاب مستقيم از شبكه شهري چند اشكال قابل توجه را به همراه دارد . اولاً اندازه انشعاب آب زيادتر شده ( حدود 4 اينچ یا بیشتر) و مبلغ حق انشعاب به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش خواهد يافت . ثانياً در اينحالت پيك مصرف بيمارستان بر شبكه شهر اثر گذاشته و فشار آب را در شبكه شهري متناسباً كاهش مي دهد . ثالثاً ‌هيچ اعتمادي به تامين حداقل فشار مورد نياز در همه ساعات روز وجود ندارد حتي اگر سازمان آب شهر تامين اين حداقل فشار را كتباً تعهد نمايد . و از همه مهمتر آنكه اگر انشعاب مستقيم از شبكه شهري گرفته شود ، در صورت بروز عيب در شبكه آب شهری و قطع جريان، آب بيمارستان هم قطع خواهد شد .

 بنابراين از دريافت انشعاب مستقيم از شبكه شهري ( حتي اگر سازمان آب محل ، تامين حداقل فشار مورد نياز را تعهد نمايد ) صرفنظر گردد .

    2-4-2- استفاده از مخزن مرتفع

 استفاده از مخزن مرتفع به دو صورت قابل پيش بيني است :

 اول: اتصال مستقيم آب از شبكه شهري به مخزن هوائي به منظور پركردن آن ، در اين صورت ظرفيت مخزن هوائي براي مصرف دو ساعت حداكثر مصرف ساعتي محاسبه و منظور مي شود . در اين حالت معايب شيوه دريافت انشعاب مستقيم تاحدودي تعديل مي شود . ولي بهرحال از نظر ظرفيت مخزن هوائي ، چه از نظر تامين نشدن حداقل ذخیره آب و چه از نظر سرمايه گذاري اوليه نسبتاً زیاد داراي امتياز تعيين كننده اي نمي باشد .

دوم : دريافت انشعاب از شبكه شهري متناسب با متوسط مصرفي ساعتي به منظور پركردن مخزن زميني و سپس پمپاژ آن به مخزن هوائي به منظور تامين حداقل فشار مورد نياز در اينجالت ظرفيت مخزن زميني براي يك روز مصرف حداكثر روزانه محاسبه و منظور مي شود. دراين روش همه معايب روش (2-4-1) برطرف شده و از نظر فني سيستم قابل اطميناني بدست مي آيد . اضافه مي نمايد در اين روش تغييرات فشار در شبكه و در حد چند متر محدود مي شود در اين روش سرمايه گذاري اوليه بيشتر از روش (2-4-3) كه در پائين شرح داده خواهد شد مي باشد .ارتفاع منبع از سطح زمين و محدوديت در فضاي محوطه از عواملي است كه از انتخاب آن خود داري مي شود.

2-4-3- استفاده از بوستر پمپ آبرساني

 در اين روش يك انشعاب  آب متناسب با متوسط مصرف ساعتي از شبكه شهري به منظور ذخيره سازي و پركردن مخزن آب زميني اخذ مي گردد . و سپس يك سيستم بوستر پمپ آب را از مخزن زميني به شبكه توزيع پمپاژ مي كند و به اين ترتيب فشار مورد لزوم در شبكه ايجاد مي شود . در اينحال نيز ظرفيت مخزن زميني براي يك روز مصرف حداكثر محاسبه مي شود . سيستم بوستر پمپ شامل دو يا چند پمپ است كه براساس ميزان مصرف به ترتيب وارد كار شده و يا خاموش مي شوند . فرامين لازم جهت روشن و خاموش شدن پمپها توسط يك سيستم كنترل و تابلوي كنترل مربوطه انجام مي گيرد . در اين روش تغييرات فشار آب در شبكه نسبتاً زياد و در حدود يك اتمسفر است . اين سيستم به جهت ارزاني اجزا آن و سادگي نسبي كنترل مي تواند در ساختمانهائي كه احتياج به تامين فشار آب دارند بكار رود. اين سيستم نيز در مواقع قطع برق نمي تواند فشار سيستم را ثابت نگهدارد، لذا لازم است كه حتماً‌ براي آن برق اضطراري در نظر گرفته شود.

2-4-4- انتخاب سيستم تامين فشار

با توجه به مطالب ذكر شده در بالا جهت تامين فشار آب بيمارستان ، استفاده از منبع آب زميني جهت ذخيره و سيستم بوستر پمپ آبرساني جهت تامين فشار استفاده مي شود.

2-4-5 شبکه توزیع آب

شبکه توزیع آب شامل دو بخش می باشد یکی شبکه توزیع آب محوطه که از تلمبه خانه شروع و هر یک از ساختمان ها را تغذیه می نماید و دیگری شبکه توزیع آب داخل ساختمانها که از نقطه ورودی به ساختمان ها شروع و به مصرف کننده ها ختم می گردند. شبکه توزیع آب آتش نشانی چنانکه در بخش مربوطه آمده دارای سیستم توزیع مستقل می باشد.

شبکه اصلی توزیع آب سرد و گرم بیمارستان زیر سقف زیرزمین که در دسترس خواهند بود قرار خواهد گرفت و لوله های فرعی پس از عبور از رایزرها در داخل سقف کاذب اجرا خواهند شد. انشعابات عمودی پس از عبور از داخل دیوار به مصرف کننده ها می رسد.

2-4-6- مشخصات بوستر پمپ تامين فشار آب

 تعداد پمپ ها سه عدد و ظرفيت آبدهي هر كدام برابر 50 درصد جريان حداكثر ساعتي يعني  13 مترمكعب در ساعت در نظر گرفته خواهد شد . ارتفاع آبدهي با احتساب افت فشار مسیر، ارتفاع ساختمان و فشار خروجی حداقل حدود 25 متر ستون آب در نظر گرفته مي شود . يكي از پمپها به صورت ذخيره كامل است . فرمان قطع و وصل پمپ ها از تابلو كنترل سيستم بوستر پمپ خواهد بود .

براي تامين آب و فشار سيستم آتش نشاني دو دستگاه پمپ هريك با جريان 100 گالن در دقيقه و ارتفاع 60 متر پيش بيني مي شود.

2-4-7- شرح سيستم تامين فشار آب

    از مطالب ارائه شده نتيجه مي شود كه سيستم تامين فشار آب شامل موارد زير مي باشد :

  • دو منبع زميني بتني هر يك به حجم مفيد 50 مترمكعب
  • تلمبه خانه آب داراي سه عدد پمپ ( يكي رزرو ) از نوع زميني ، پروانه چدني ، شفت از نوع استيل و آب بندي مكانيكي براي آب مصرفي و از نوع دور متغیر
  • يك دستگاه كلر زن محلولي با پمپ ديافراگمي به منظور كلرزني آب ورودي به منبع  به ظرفيت مناسب همراه با دو مخزن پلاستيكي جهت تهيه محلول كلر 5 درصد.
  • يك دستگاه تابلو كنترل كه با پائين آمدن فشار پمپها را به ترتيب زماني شروع به روشن شدن مي نمايد.
  • يك عدد مخزن آب نوع ديافراگمي كه براي مصارف بسيار كم مورد استفاده قرار مي گيرد.

در هـــر يك از مخازن ( زميني) دو عدد الكترود كنترل سطح آب ،

يكي الكترود سطح بالا و ديگري الكترود سطح پائين قرار دارند .  اين الكترودها در منبع زميني به شير سولونوئيدي فرمان  OFF و ON مي دهند . همچنين در هر دو منبع زميني الكترودهايي جهت اعلام خبر براي اطلاع از پائين و بالا آمدن بيشتر از مقدار مجاز اب در نظر گرفته خواهد شد. پمپ هاي مصرف بايد مجهز به كليد تعويض كننده CHANGE OVER باشند .

2-4-8- تصفيه بيولوژيك آب

 تصفيه بيولوژيك آب به منظور حذف ميكروارگانيسم ها و موجودات تك ياخته اي يا انگلي آب صورت مي گيرد بطوريكه از نظر بهداشتي قابليت شرب يافته و در مصارف بهداشتي قابل استفاده گردد . معمولاً ذخيره سازي آب (‌حتي اگر از شبكه آب شهر كه ضد عفوني شده است استفاده گردد ) ضدعفوني مجدد آن را ضروري مي سازد . ضدعفوني و تصفيه بيولوژيك آب معمولاً‌ بوسيله كلرزني انجام مي گيرد . معمول ترين روش كلرزني استفاده از دستگاه كلرزني (CHLORINATOR) است كه بدو صورت گازي و مايعي وجود دارد . دستگاه كلرزني سر راه لوله اصلي مصرف آب قرار گرفته و با تزريق كلر به نسبت گذر حجمي آب (دبي) عمل ضدعفوني انجام مي گيرد .

2-5- آبگرم مصرفي

شبكه آبگرم مصرفي از نظر مشخصات فشار آب مانند شبكه آب سرد مصرفي است . دماي آبگرم مصرفي در مصارف گوناگون در بیمارستان متفاوت است . مثلا براي شستشوي نوزاد و بخش كودكان دماي آبگرم مصرفي بايد حدود 105 درجه فارنهايت باشد و دماي آبگرم مصرفي در ماشين هاي شستشو مانند ظرفشوئي و رختشوئي بايد حدود 180 درجه فارنهايت باشد تهيه آب گرم با دماهاي گوناگون در بيمارستان از نظر سرمايه گذاري اوليه و پيچيده شدن سيستم به صرفه و صلاح نيست .

بنابراين معمول این است كه آبگرم مصرفي را با دماي 140 درجه فارنهايت در يك يا چند مخزن تهيه و از آنجا به نقاط مصرف توزيع مي كنند . در اين صورت با كمك شيرهاي مخلوط ( معمولي يا ترموستاتيكي )‌ دماي مطلوب را در نقاط مصرف بدست مي آورند . براي مصارف آبگرم مصرفي با دماي 180 درجه فارنهايت معمولا در ماشين هاي شستشو يك كويل برقي يا بخاري نصب مي كنند، و در مخزن آن ماشين ، آب را تا دماي مطلوب افزايش مي دهند . در بعضي ماشينها اين افزايش دما ر ا با تزريق مستقيم بخار به آب ( سيستم اختلاط ) انجام مي دهند .

به هر حال در ماشين هاي شستشو سيستم گرمايش آبگرم مصرفي (كه معمولا براي ضد عفوني بكار مي رود) ‌بدليل نياز به تثبيت دماي آن ضروري مي باشد .

 مصارف آبگرم مصرفي شامل موارد زير است :

2-5-1- آبگرم مصرفي در لوازم بهداشتي

    تاكنون در هيچ نشريه معتبري مصرف سرانه آبگرم بيمارستان ها داده نشده است كتاب ASHRAE جلد SYSTEM مصرف ساعتي لوازم بهداشتي و طبي را براساس مصرف آبگرم در ساعت براي هر يك از اين لوازم بدست مي دهد كه برحسب نوع كاربرد ساختمان متفاوت است . که بشرح تقسیم بندی می شود.

2-5-1-1 مصرف ساعتی آبگرم لوازم بهداشتی بیمارستان و دانشکده

مصارف عمومي بيمارستان با توجه به نقشه هاي مقدماتي معماري حدوداً برابر 4500 گالن در ساعت محاسبه مي گردد. در كتاب نامبرده ضريب همزماني براي بيمارستان 25/0 و ضريب ذخيره 6/0 پيشنهاد شده است . با اين حساب مقدار مصرف آبگرم با در نظر گرفتن ضريب همزماني برابر 1125 گالن در ساعت و مقدار ذخيره با در نظر گرفتن ضريب ذخيره و ضريب حجم قابل مصرف 7/0 برابر 965 گالن خواهد شد

    2-5-1- 2 مصرف ساعتي آبگرم در آشپزخانه بیمارستان

در كتاب نامبرده مقدار مصرف آبگرم آشپزخانه حدود 5/1 گالن در ساعت براي هر خوراك پيشنهاد شده است . اگر ضريب پذيرش تخت هاي بيمارستان را 100 درصد و مقدار پرسنل بيمارستان كه از نهار استفاده مي كنند را 80 نفر در نظر گيريم حداكثر تعداد افرادي كه در يك وعده از غذا استفاده مي كنند هنگام نهار به شرح زير است .

نفر                              140= 80 + 60

 بنابراين كل ميزان آبگرم هر وعده غذا كه در يك ساعت مصرف مي شود يعني مصرف ساعتي آبگرم آشپزخانه بيمارستان به شرح زير است .

گالن در ساعت                            210=5/1 ×140

    با اعمال 6/0 ضريب ذخيره سازي و 7/0 ضريب حجم قابل مصرف ذخيره آب 140 درجة فارنهايت برابر 180گالن خواهد شد .

2-5-1- 3 مصرف ساعتي آبگرم در رختشويخانه بیمارستان

    در كتاب نامبرده مصرف آبگرم رختشويخانه برابر 5/2 گالن در ساعت به ازاء هر پوند بار خشك رختشويخانه پيشنهاد شده است . بار رخت خشك رختشويخانه اين بيمارستان بر مبناي 4 كيلوگرم بر هر تخت در روز برابر 256 كيلوگرم در روز و بر مبناي36 ساعت كاركرد در هفته 50کيلوگرم در ساعت(110 پوند در ساعت ) برآورد مي شود . بنابراين مصرف آبگرم ساعتي در رختشويخانه برابر خواهد شد با :

گالن در ساعت                275 = 5/2 × 110

    با اعمال 6/0 ضريب ذخيره سازي و 7/0 ضريب حجم قابل مصرف، ذخيره آب 140 درجة فارنهايت برابر 235 گالن خواهد شد .

2-5-1-4 مصرف ساعتی آبگرم در آشپزخانه دانشکده پزشکی

در کتاب نامبرده مقدار مصرف آب گرم آشپزخانه حدود 5/1 گالن در ساعت برای هر خوراک پیشنهاد شده است. اگر تعداد دانشجویان را 175 و تعداد پرسنل و اساتید را 25 نفر در نظر بگیریم حداکثر تعداد پرسنل آموزشی که در یک وعده ناهار از غذا استفاده می نمایند برابر 200 نفر می شود.

بنابراین کل میزان آبگرم هر وعده غذا که در یک ساعت مصرف می شود یعنی مصرف ساعتی آبگرم آشپزخانه بشرح زیر می باشد.

             گالن در ساعت            300= 5/1 × 200

با اعمال 6/0 ضریب ذخیره سازی و 70/0 ضریب حجم قابل مصرف، حجم ذخیره اب 140 درجه فارنهایت برابر 260 گالن خواهد شد.

2-5-2- محاسبه ظرفيت مخازن آبگرم مصرفي

    ظرفيت مخزن آبگرم مصرفي از جمع ذخاير آبگرم جهت مصارف بهداشتي ساختمانها و آشپزخانه و رختشويخانه بدست مي آيد . لذا ظرفيت مخازن آبگرم مصرفي برابر است با :

لیتر 2551 = گالن 675 = 235+260+180

در صورتیکه از احتساب ضریب 7/0 (ضریب حجم قابل مصرف) صرفنظر گردد،ظرفیت مخازن آبگرم مورد نیاز معادل  1785 لیتر می گردد. لذا جهت تامين آبگرم مصرفي دو دستگاه مخزن   ذخيره هر یک به ظرفيت 1500 ليتر درنظر مي گيريم .

2-5-3- ظرفيت گرمائي مخازن آبگرم مصرفي

    ظرفيت گرمائي آبگرم مصرفي براساس حداكثر مصارف ساعتي محاسبه مي شود . جمع حداكثر مصارف ساعتي به شرح زير است :

گالن در ساعت               785=275+300+210

درمحاسبات ظرفيت مخازن آبگرم مصرفي دماي آبگرم ورودي را با توجه به دمای محوطه 60 درجه فارنهايت منظور مي گردد . بنابراين گرماي مورد نياز جهت مخازن آبگرم مصرفي برابر خواهد بود با :

بي تي يو در ساعت            000/523  = (60-140) × 33/8 × 785

   2-5-4- برگشت آبگرم مصرفي

 یك شبكه لوله كشي برگشت آبگرم مصرفي ، آبگرم را در پشت شيرهاي بهداشتي و در نقاط مصرف آماده و در دسترس قرار مي دهد . جريان آبگرم مصرفي به وسيله يك تلمبه گردش آبگرم مصرفي انجام مي پذيرد .

 ظرفيت آبدهي تلمبه براساس يك گالن در دقيقه به ازاء هر 20 واحد بهداشتي و ارتفاع آن براساس افت فشار مسير گردش آب در حاليكه واحدهاي بهداشتي بسته باشند محاسبه و انتخاب مي گردد . روش ديگر تعيين ظرفيت تلمبه گردش آبگرم مصرفي محاسبه افت حرارتي لوله هاي آب گرم مصرفي است . در شبكه لوله كشي آبگرم مصرفي اگر لوله ها عايقكاري شده باشند ، ( در اين طرح همه لوله هاي آبگرم مصرفي و برگشت آبگرم مصرفي عايقكاري خواهد شد ) در هر متر طول لوله حدود 30 بي تي يو در ساعت حرارت تلف مي گردد . با محاسبه طول كل لوله هاي آبگرم و برگشت و احتساب 10000 بي تي يو براي هر گالن ، ظرفيت آبدهي تلمبه گردش آبگرم مصرفي محاسبه مي شود .

2-6- مصالح

  مصالحي كه در آبرساني بكار مي رود شامل موارد زير است :

2-6-1- لوازم بهداشتي

    لوازم بهداشتي دو دسته اند :

دسته اول : لوازم بهداشتي طبي مانند سينك اسكراب ، كلينيكال سينك ، سينك شستشوي نوزاد ، سينگ باريم و گچ گيري و مانند آن جزئي از تجهيزات محسوب مي شود .

دسته دوم : لوازم بهداشتي معمولي مانند دستشوئي ، توالت ، دوش ، سينك‌ آبدارخانه ها و مانند آنست كه در اين گزارش منظور مي باشد . اين وسائل تماماً از توليد داخلي انتخاب مي شود . دستشوئي وتوالت از چيني سفيد ، وان از جنس فایبر گلاس زیر دوشی و جارو شوي از مصالح بنائي ، كف شورها تماماً از جنس چدن انتخاب مي شوند .

2-6-2-  لوله ها

در انتخاب لوله ها فشار كار سيستم و عمر متوسط آن كه با سرعت آب در لوله ها ارتباط دارد ، مورد نظر قرار مي گيرد . فشار آب سيستم در اين طرح 25 متر ستون آب محاسبه شده است . لوله هاي فولادي گالوانيزه با وزن متوسط در كارخانه در فشار 50 اتمسفر آزمايش مي شود و حداكثر فشار كار مجاز آن 10 اتمسفر است . بنابراين لوله هاي مذكور براي شبكه آبرساني كاملاً قابل استفاده است . در لوله كشي ها اساساً اتصالات نقاط ضعيف تر شبكه محسوب مي شوند . به هر حال لوله هاي گالوانيزه با وزن متوسط در استاندارد 2440 DIN و يا 1387 BS و فيتينگ هاي مناسب آن مانند فيتينگ هاي چدني ( ماليبل ) براي خطوط اصلی شبکه آبرسانی با فيتينگ هاي گالوانيزه كه از نظر فشار كار متناسب با لوله هاي مذكور باشد نيز قابل قبول است لذا لوله های اصلی که زیرسقف زیرزمین قرار دارند گالوانیزه و لوله های فرعی داخل سرویسها و همچنین لوله های فرعی از خط اصلی از نوع پلی اتیلن پنج لایه با اتصالات مناسب پیشنهاد می گردد. سطوح خارجي لوله هاي آب گرم مصرفي ( رفت و برگشت ) با عايق گرمائي به ضخامت مناسب عايق كاري خواهد شد

 2-6-3- شيرآلات

 شيرآلات بر دو دسته اند :

دسته اول شيرهاي بهداشتي كه روي دستشوئي ها ، لگن هاي شستشو و مانند آن نصب مي شوند . شيرهاي پيسوار و دوش ها نيز جزو اين دسته طبقه بندي مي شوند . جنس اين شيرها برنجي و باروكش كرومه انتخاب مي شوند . نوع آنها ممكن است تكي يا مخلوط باشد . شيرهاي دستشوئي طبي با فرمان آرنجي انتخاب مي گردد . دسته دوم شيرهاي قطع و وصل هستند كه در مسير لوله كشي ها و براي قطع و وصل انشعابات يا بخشي از شبكه بكار مي روند . جنس اين شيرها تا اندازه 2 اينج از جنس برنج و از 5/2 اينچ و بزرگتر از آن ، از جنس چدني انتخاب مي شوند . اجزاء داخل شيرهاي چدني از جنس برنج انتخاب مي شود . اتصال شيرهاي برنجي دنده اي و اتصال شيرهاي چدني فلنجي انتخاب مي شوند . فلنج مقابل اين شيرها از نوع دنده اي انتخاب مي گردد .

 

یک دیدگاه