پیمانکار رتبه یک تاسیسات

تغییر مدیریت کنفرانس ASHRAE در سمینار سال ۲۰۱۶
1395-05-03
تبدیل خودروهای معمولی به دو گانه سوز
1395-05-04
Show all

خانه ی خیلی خیلی سبز!

خانه ی خیلی خیلی سبز!


خانه ای با تولید ۲ برابری انرژی مصرفی خود و میزان آلودگی صفر!

یک دیدگاه