جایگاه سیستم های اتوماسیون ساختمان در دنیای اینترنت اشیا
2016-07-26
تبدیل خودروهای معمولی به دو گانه سوز
2016-07-26

خانه ی خیلی خیلی سبز!


خانه ای با تولید ۲ برابری انرژی مصرفی خود و میزان آلودگی صفر!

یک دیدگاه