پیمانکار رتبه یک تاسیسات

خانه ی خیلی خیلی سبز!
2016-07-26
سیستم حجم متغیر
2016-07-26

  تبدیل خودروهای معمولی به دو گانه سوز برقی

در شرق ایتالیا در ناحیه آمالفی پژوهشگران دانشگاه سالرنو موفق شدند ساز و کاری را با نام «هایسولارکیت» دراتومبیل های بنزینی و گازوئیلی تعبیه کنند که امکان شارژ باطری از طریق صفحه های نازک و انعطاف پذیر خورشیدی و بهره گرفتن از انرژی جنبشی را امکان پذیر میکند.

یک دیدگاه