پیمانکار رتبه یک تاسیسات

بازسازی تاسیسات و نصب تجهیزات به کمک فناوری BIM
2016-11-03
طرح فن آوری انرژی استراتژیک اروپا
2016-11-05

دمپر آتش

 

دمپرهای آتش و دود از اجزای اساسی یک برنامه اطفای حریق کامل به شمار رفته و می توانند در ساختار مقاومت در برابر آتش در ساختمان هایی که از داکت برای سیستم HVAC استفاده شده و دیوارهای حامل دارای یک نرخ مقاومت در برابر آتش یک ساعته یا کمتر هستند، به کارگیری شود. این روش عملی بهینه موجب افزایش مقاومت و ارتجاع ساختمان در مواقع بروز حریق می گردد.

یک دیدگاه