پیمانکار رتبه یک تاسیسات

تبدیل خودروهای معمولی به دو گانه سوز
1395-05-04
عملکرد پوزیشنرها در شیرهای کنترل
1395-05-06
Show all

سیستم حجم متغیر

سیستم حجم متغیر

(variable air volume) نوعی از سیستم تهویه مطبوع بوده و ساده ترین سیستم آن شامل مجموعه ای کانال است که در حالت سرما دمایی حدود ۱۳ درجه سلسیوس را تامین می کند.

یک دیدگاه