تبدیل خودروهای معمولی به دو گانه سوز
2016-07-26
طراحی سیستم لوله کشی هتل ها
2016-07-27

سیستم حجم متغیر

(variable air volume) نوعی از سیستم تهویه مطبوع بوده و ساده ترین سیستم آن شامل مجموعه ای کانال است که در حالت سرما دمایی حدود ۱۳ درجه سلسیوس را تامین می کند.

یک دیدگاه