پیمانکار رتبه یک تاسیسات

تبدیل خودروهای معمولی به دو گانه سوز
2016-07-26
عملکرد پوزیشنرها در شیرهای کنترل
2016-07-28

سیستم حجم متغیر

(variable air volume) نوعی از سیستم تهویه مطبوع بوده و ساده ترین سیستم آن شامل مجموعه ای کانال است که در حالت سرما دمایی حدود ۱۳ درجه سلسیوس را تامین می کند.

یک دیدگاه