پیمانکار رتبه یک تاسیسات

فهرست بهای مکانیک، برق و ابنیه سال 1396
1395-12-28
طراحی تاسیسات بيمارستان ۱۶۰ تختخوابی-قسمت دوم
1395-12-30
Show all

طراحی تاسیسات بیمارستان دانشکده پزشکی

طراحی تاسیسات بیمارستان 64 تختخوابی دانشکده پزشکی – بخش اول

اقلیم گرم و مرطوب
گرد آورنده: تیم طراحی و اجرای تاسیسات برق و مکانیک شرکت ارکان ارزش
اسفند 95

 

طراحی تاسیسات بیمارستان دانشکده پزشکی - بخش اول

همانطور که سایت شرکت ارکان ارزش به علاقه مندان این حوزه قول مبانی طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی یک بیمارستان در شرایط آب و هوایی مختلف را از ابتدا تا پایان به طور کامل داده بود در این پست قسمت اول منطقه گرم ومرطوب را آغاز می کنیم . یادآوری میکنیم  این توضیحات مربوط به یک پروژه ی طراحی شده برای اقلیم گرم و مرطوب در سال های گذشته است و دقیقا بر اساس همین گزارش کار که توسط تیم مهندسی طراحی تاسیسات برق و مکانیک شرکت تاسیساتی ارکان ارزش انجام گرفته، به مرحله ساخت رسیده و در حال حاضر این بیمارستان فعال می باشد.

  فصل اول: گزارش تاسيسات مكانيكي

  بخش اول: تاسيسات گرمائي، تعويض هوا و تهويه مطبوع

1- نكات عمومي

    دانشکده پزشکی و بیمارستان در زمینی به وسعت چند هکتار در جزیره ای واقع در خلیج فارس با زیر بنای حدود  000/10 متر مربع واقع گردیده که زمین بیمارستان نسبتاً مسطح می باشد.

اسکلت ساختمان از نوع فلزی با سقف شیب دار می باشد. طبقه زیرزمین بیمارستان بصورت فضائی باز و بدون تقسیم بندی بوده و به بیرون ارتباط هوائی دارد که بعنوان طبقه سرویس در نظر گرفته شده است.

 • تقسیم بندی فضاها

این مجموعه ، دانشکده و بیمارستان ، از سه طبقه، همکف، اول و دوم تشکیل می شود. سطوح و نوع فضاها در جدول شماره 1-2 خلاصه شده است. سطوح زیربنای جدول مذکور تقریبی بوده و بمنظور بررسی و انتخاب سیستمهای تاسیساتی که از نقشه های مقدماتی معماری برداشت شده است ارائه گردیده است.

تقسیم بندی فضاها
طبقه شرح فضاها زیربنا-مترمربع
طبقه همکف بخش درمانگاهها

دیالیز

بخش اداری و ورودی اصلی

فیزیوتراپی

اورژانس

آزمایشگاه

رادیولوژی

رختکن ها

دانشکده پزشکی

راهرو اصلی

رختشویخانه

آشپزخانه و غذاخوری دانشکده

غذاخوری بیمارستان

انبار عمومی و کاخداری

مورگ و نگهداری جسد

موتورخانه مرکزی

540

260

465

152

496

194

218

80

1274

395

133

294

154

243

140

222

طبقه اول بخش جراحی

بخش زایمان

استریل مرکزی

بخش نوزادان

بخش مراقبت ویژه ICU

بخش مراقبت ویژه CCU

بخش بستری کودکان،داخلی، جراحی و زنان و زایمان

بخش آموزش دانشکده پزشکی

مدیریت دانشکده

راهرو ارتباطی

 

441

210

90

67

111

111

1116

1240

222

395

طبقه زیرزمین پاویون پزشکان

کتابخانه

مدیریت بیمارستان

راهرو ارتباطی

224

110

222

350

جمع کل زیربنا 10169

خصوصیات ساختمانی

ساختمان بیمارستان دارای اسکلت فلزی می باشند.دیوارهای خارجی با عایق حرارتی و دیوارهای داخلی از نوع سبک و سقف طبقات از بتن و بام ساختمان از نوع ساندویچ پانل با عایق حرارتی عایق بندی می شود. شیشه ها از نوع دو جداره در نظر گرفته شده است.

2- شرايط هواي خارج

2-1 مقدمه

    منظور از شرايط آب و هوائي، بدست آوردن ارقامي از شرايط هواي خارج، دماي خشك، رطوبت نسبي و اختلاف دماي روزانه در تابستان است كه براي محاسبات گرمايش و سرمايش بكار برده مي شود.

    در كتاب ASHRAE FUNDAMENTAL براي بدست آوردن عدد دقيق دماي خشك در تابستان و زمستان احتياج به دماي ساعت به ساعت هواي بيرون در طول فصل سرد و گرم مي باشد. با توجه باينكه در آمارهاي سازمان هواشناسي دماي ساعت به ساعت ثبت نشده است لذا آمار منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نشریه شماره 271 مبناي تعيين درجه حرارت ها و اطلاعات قرار مي گيرد.

2-2 شرايط انتخابي طرح

2-2-1 موقعيت جغرافيائي

 • عرض جغرافيائي                                ْ 95/26                         عرض شمالي
 • طول جغرافيائي                                      –                             طول شرقي
 • ارتفاع از سطح دريا 30                   متر (100  فوت )

2-2-2 شرايط تابستاني

 • دماي خشك                                      5/106                          درجه فارنهايت( 5/41 درجه سانتیگراد)
 • دماي مرطوب 88                            درجه فارنهايت
 • تغييرات دماي روزانه          5/17                            درجه فارنهايت
 • رطوبت نسبي در ساعت 3 بعد از ظهر      56                       درصد

3-2-2 شرايط زمستاني

 • دماي خشك 5/56                           درجه فارنهايت(5/13 درجه سانتی گراد)
 • رطوبت نسبي                               5/72                        درصد

3- شرايط هواي فضاهاي داخلي

    شرايط هواي داخل فضاها مي بايست از دو جنبه تأمين گردد اول ايجاد شرايط آسايش شامل تأمين دما ، رطوبت و هواي تازه مورد نياز جهت افراد و دوم ايجاد شرايط ويژه هواي فضاهاي بيمارستاني ، اصولاً در تهويه مطبوع بيمارستانها مسائل بهداشتي بيش از مسائل مربوط به احساس راحتي مورد توجه مي باشد . زيرا در بسياري از موارد تهويه صحيح سهم مهمي در پيشرفت معالجات داشته ودر بعضي موارد اساس معالجه را تشكيل مي دهد . لذا در انتخاب سيستم هاي تهيه مطبوع بيمارستان اصول زيرمي بايست درنظرگرفته شود.

    الف – شرايط خاص تعويض و تصفيه هوا براي خارج كردن آلودگيهاي (ميكروارگانيسمهائي كه درهوا زندگي        مي كنند ) از قسمتهاي مختلف .

    ب – تأمين و نگهداري وكنترل شرايط لازم درجه حرارت و رطوبت نسبي در قسمتهاي مختلف بيمارستان متناسب با نياز تخصصي هر بخش در جهت بهبود يا درمان بيماران .

    ج – محدوديت انتقال هوا بين فضاهاي گوناگون به منظور جلوگيري از انتشار آلودگي عفوني و ميكروبي .

3-1- منابع آلودگي ، روش هاي جلوگيري از انتقال آلودگي

    يك مسئله مهم در تهويه بيمارستانها محدود نمودن جريان هوا بين فضاهاي مختلف است . آزمايش نشان داده است كه يك اقدام عادي مثل مرتب كردن رختخوابها باعث انتقال مقدار زيادي از آلودگيهاي موجود در اطاق به راهرو و اطاقهاي مجاور مي باشد .

    با توجه به مثال فوق كه يكي از عمليات روزمره بيمارستانها است لزوم تنظيم جريانهاي هوا به نحوي كه انتقال آلودگيها به حداقل برسد روشن مي شود .

    نتيجه كوشش هايي كه در جهت نابود كردن ويروسها به وسيله اشعه ماوراء بنفش  ULTRA VIOLET به عمل آمده است به آن درجه از كيفيت مطلوب نبوده است كه در اين زمينه توصيه شود . مناسب ترين روش براي جلوگيري از

 نفوذ و انتشار ويروسها و باكتريها در ساختمان بيمارستانها انتخاب محل مناسب نصب دريچه هاي ورود و خروج هواي دستگاههاي تهويه مطبوع است . اين دريچه ها تا حد امكان بايد در دو جهت مخالف يكديگر نصب شده و فاصله دريچه هاي ورود هوا از دريچه هاي تخليه هوا و هواكش ها ، ترمينالهاي هواكش فاضلاب و خروجي تلمبه هاي خلاء نبايد از 9 متر كمتر باشد .

    از آنجا كه هواي خارج در اغلب مناطق بطور نسبي عاري از ويروسها و باكتريها است بارعايت اين مسائل تا حدزيادي ساختمان رامي توان محافظت نمود.

    دما ورطوبت هواتأثير زيادي در رشد ونمو وتكثيرويروسها وباكتريهاي هوازي دارند . تحقيقاتي كه در موسسه تحقيقات پزشكي و بيوشيمي دانشگاه شيكاگو انجام شده است، نشان داده است مناسب ترين شرايط بيولوژيكي براي كاهش درجه رشد و نمو تكثير باكتري هاي هوازي تأمين رطوبت نسبي 55-45 درصد مي باشد .

3-2- فيلترهاي تصفيه هوا

تصفيه هواي تازه به معني جذب ذرات گرد و غبار ، جذب و معدوم كردن باكتري ها ياويروسها   مي باشد. كتاب ASHRAE جلد(1999)HVAC HAND BOOK تعداد بستر و راندمان فيلترهاي مورد نياز بخش هاي مختلف بيمارستان را به شرح جدول 3-2 پيشنهاد مي كند . در فضاهايي كه دستگاه تهويه مطبوع بايد دو بستر فيلتر داشته باشد ، يك بستر در ورود هوا و ديگري پس از دمنده هوا و در فضاهاي با يك بستر فيلتر ،‌فيلتر در ورود هوا به دستگاه نصب خواهد شد .

 ( جدول شماره 3-2 )

ردیف نام فضا تعداد بستر فيلتر راندمان بر اساس

ASHRAE  DUST SPOT

TEST METHOD 52-76

راندمان بر اساس

DOP TEST

بستر اول بستردوم بستر سوم
1 اتاق های عمل اورتوپدی ،پیوند مغز استخوان و پیوند اعضا 3 25 90 97/99
2 اتاق هاي عمل عمومی ، زايمان ،

ريكاوري ، نوزادان

 

2 25 90
3 مراقبت ازبيمار، فضاهاي تشخيص

ودرمان،اتاقهاي بستري و معاينه و فضاهاي

وابسته

 

2 25 90
4 آزمایشگاه،انبار استریل

 

1 80
5 آشپزخانه،رختشویخانه،اداری،انبارها،نگهداری کثیف 1 25

توضيحات :

 • در سيستم هوارساني صددرصد هواي خارج ، راندمان فيلتر مي تواند تا 80 درصد كاهش يابد .
 • قسمت فيلتر در دستگاه هوارسان مخصوصاً در قسمت مكش دمنده هوا، بايد بطور كامل هوابندي شود . چرا كه كوچكترين منفذي كه هواي خارج را به داخل دستگاه هدايت كند ، باعث كاهش شديد راندمان تصفيه خواهد شد .
 • فیلتر بستر سوم با راندمان 97/99 درصد باید قبل از دریچه توزیع قرار گیرد.
 • با نصب مانومتر قبل و بعد از قسمت فيلتر بايد افت فشار روي فيلتر را كنترل كرده و به موقع فيلترها را تعويض نمود .
 • در سیستم هوارسان پیشنهادی یک بستر فیلتر از نوع سیمی قابل شستشو ( V-TYPE ) ابتدای دستگاه نصب می شود که به تعداد بستر فیلتر در جدول فوق اضافه می شود.

 3-3- جابجايي هوا

    كنترل جريان هوا بين فضاهاي مختلف بيمارستان از مهمترين عواملي است كه ميتواند از انتشار آلودگي جلوگيري نمايد . گرچه كنترل جريان هوا در فضاهاي مختلف به علت وجود درهاي باز ، اختلاف دما بين فضاها ، شافتهاي مختلف تاسيساتي ، چاه آسانسور ، راه پله ، چندان كار عملي و ساده اي نيست .

    ولي با طرح مناسب وايجاد فشارهاي نسبي مثبت و منفي مي توان اين امر را تا حدي اجرا نمود .

    كتاب ASHRAE HVAC  HAND BOOK  راه حلهاي زير را براي كنترل جريان هوا پيشنهاد مي كند :

 • استفاده از جريانات هوا با جريان آرام (LAMINAR FLOW) و سرعت در حدود (90-20 ) فوت در دقيقه در اتاق هاي عمل و ساير فضاهاي حساس .
 • ايجاد فشار نسبي منفي در فضاهاي بخش تشريح و كثيف به اين ترتيب كه هواي تخليه شده از فضا حداقل 15 درصد بيشتر از هواي رفت به آن فضا باشد .
 • ايجاد فشار مثبت در فضاي حساس و تميز ، به اين ترتيب كه هواي رفت حداقل 15 درصد بيشتر از هواي تخليه باشد .
 • استفاده از نوارهاي هوابندي روي درها و پنجره هايي كه عبور هوا از آنها مجاز نمي باشد.
 • ارسال هوا تا حد امكان در كليه فضاها از سقف و تخليه از دريچه هايي نزديك كف و گوشه هاي فضا . اين نحوه توزيع هوا منطقه تميز را در ارتفاع كار و تنفس افراد ، تأمين مي نمايد .

3-4- شرايط دما، رطوبت،فشارودرجة پاكيزگي هوادرفضاهاي مختلف بيمارستان

    شرايط دما و رطوبت نسبي و ميزان تعويض و فشارهاي نسبي فضا و درجه پاكيزگي هوا در فضاهاي مختلف بيمارستان استانداردهاي متداول به شرح جدول 3-4 مي باشد .

    ارقام و استانداردهايي كه در اين بند از گزارش آمده از آخرين انتشارات رسمي موسسات بين المللي ، كه در دسترس مي باشد ، اخذ شده است اين ارقام اساساً به عنوان مباني قابل قبول در طراحي تاسيسات گرمايش و تعويض هوا وتهويه مطبوع فضاهاي داخل ساختمان اين بيمارستان با رعايت دو نكته زير ، مورد استفاده قرار مي گردد .

 • ارقام داده شده حداقل نياز فضاهاي بيمارستان در كشورهايي است كه محيط بيمارستان از نظر درجه ضدعفوني و استريل بودن فضاها و پاكيزگي هوا با محيط بيمارستان در كشور ما متفاوت است به علاوه تكنولوژي پيشرفته در صنعت فيلتر سازي آن كشورها ، امكان دسترسي سريع و مداوم را به هر نوع فيلتر ( و ديگر وسايل ميكروب زدايي ) فراهم آورده است .
 • به منظور جلوگيري از اشكالات دوره بهره برداري ، گرايش به سمت سيستم هاي ساده تر و در برخي موارد استانداردهاي پائين تر خواهد بود كه هنگام بررسي و انتخاب سيستم در هر يك از فضاها به آن اشاره خواهد شد .

توضيحات :

 • فضاهائي كه فشار نسبي در آنها با “P” يا “N” مشخص شده است ، دستگاه تهويه بايد دائماً كار كند .
 • فضاهائي كه فشار نسبي در آنها با (± ) مشخص شده است ، دستگاه تهويه مي تواند در صورت لزوم خاموش شود .
 • حداقل جابجائي هوا ، در فضاهائي با كاركرد دائم دستگاههاي تهويه در موقعي كه استفاده نمي شود مي تواند تا 25%‌كاهش يابد مشروط بر اينكه تعادل فشارها برقرار باشد .

 دانلود جدول فشار نسبی میزان تعویض هوا و نوع آن

یک دیدگاه