پیمانکار رتبه یک تاسیسات

-باغ موزه دفاع مقدس
2010-09-04
Moheb Hospital
2009-10-28
Show all

برج آجودانیه تهران

تاسیسات مرکزی برج مسکونی ۱۵ طبقه

کارفرما:

آقای دکتر قمری

مدت اجرا:

6 ماه

محل اجرا:

تهران

وضعیت فعلی پروژه:

  • درصد تکمیل پروژه100%

مبلغ صورت وضعیت تصویب شده:

6/000/000/000 ریال