پیمانکار رتبه یک تاسیسات

پردیس سینمایی تماشا
1385-06-26
باز سازی و بهینه سازی بیمارستان هاشمی نژاد
1384-06-25
Show all

شرکت پلیمر آریا ساسول

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان های لجستیک و انبار مواد شیمیایی آریا ساسول

کارفرما:

شرکت آریا ساسول

پیمانکار:

شرکت ارکان ارزش

تاریخ اجرا:

1384

مدت اجرا:

8 ماه

محل اجرا:

عسلویه

وضعیت فعلی پروژه:

  • درصد تکمیل پروژه100%

مبلغ صورت وضعیت تصویب شده:

48/000/000/000 ریال

عملیان نصب و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان های غیر صنعتی انبار محصول انبار مواد شیمیایی به مساحت حدود 20000 متر مربع شامل:
 تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان مرکزی انبار شامل سه طبقه به مساحت حدود 1500 متر مربع
تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان پشتیبانی و اداری 3000 متر مربع
تاسیسات برقی و مکانیکی سالن انبار و بارانداز 10000 متر مربع
تاسیسات برقی و مکانیکی انبار متریال شیمیایی 6000 متر مربع
تاسیسات محوطه 50000 متر مربع