انتقال گرما،انتقال حرارت،هدایت،جابه جایی،همرفت،تشعشع،ترمودینامیک،دما،حرارت

2016-05-23

مقدمه ای بر انتقال حرارت

مقدمه ای بر انتقال […]