پیمانکار رتبه یک تاسیسات

1397-11-11

تاسیسات-بررسی تاسیسات لوله‌کشی و تجهیزات آبرسانی در بخش‌های مختلف بیمارستان

گردآورنده: مریم مصطفی نظری […]
1395-04-11

تاسیسات سرمایشی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی

تاسیسات سرمایشی بیمارستان‌ها و […]
1395-04-08

سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه در بیمارستان‌ها-قسمت دوم

سیستم‌های گرمایش، سرمایش و […]