پیمانکار رتبه یک تاسیسات

1395-11-30

سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی

سیستم‌های گرمایش، سرمایش و […]
1395-04-27

سیستم‌های هوارسانی در بیمارستان‌ها بخش سوم

سیستم‌های توزیع و هوارسان […]
1395-04-26

سیستم‌های توزیع و هوارسان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بخش دوم

سیستم‌های توزیع و هوارسان […]
1395-04-12

تاسیسات سرمایشی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی-بخش دوم

تاسیسات سرمایشی  بیمارستان‌ها و […]
1395-04-08

سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه در بیمارستان‌ها-قسمت دوم

سیستم‌های گرمایش، سرمایش و […]