پیمانکار رتبه یک تاسیسات

2017-02-18

سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی

سیستم‌های گرمایش، سرمایش و […]
2016-07-18

سیستم‌های هوارسانی در بیمارستان‌ها بخش سوم

سیستم‌های توزیع و هوارسان […]
2016-07-17

سیستم‌های توزیع و هوارسان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بخش دوم

سیستم‌های توزیع و هوارسان […]
2016-07-03

تاسیسات سرمایشی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی-بخش دوم

تاسیسات سرمایشی  بیمارستان‌ها و […]
2016-06-29

سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه در بیمارستان‌ها-قسمت دوم

سیستم‌های گرمایش، سرمایش و […]