توربین،زیست محیطی،تجدید پذیر،گاز،سوخت

2016-06-22

نیروگاه سیکل ترکیبی فورچنا رکورددار بازده انرژی

نیروگاه سیکل ترکیبی فورچنا […]