مزرعه خورشیدی،فوتوولتائیک،تاسیسات الکتریکی،اجرای تاسیسات الکتریکی

2016-10-04

بزرگترین مزرعه خورشیدی واقع در فرودگاه

بزرگترین مزرعه خورشیدی واقع […]