چیلر،جذبی،تراکمی،ژنراتور،بخار،مبرد،ارتعاش،کولر،اسپیلیت،تاسیسات

2017-04-20

بهینه سازی تاسیسات-سیستم های سرمایشی

بهینه سازی تاسیسات- سیستم […]