چیلر،جذبی،تراکمی،ژنراتور،بخار،مبرد،ارتعاش،کولر،اسپیلیت،تاسیسات

2016-10-02

بهینه سازی تاسیسات-سیستم های سرمایشی

بهینه سازی تاسیسات-سیستم های […]