پیمانکار رتبه یک تاسیسات

1398-03-12
سیستم های حجم هوا متغیر

آشنایی با مجموعه ای اطلاعات عمومی در زمینه سیستم های حجم هوا متغیر

مترجم: جمال محمدی خرداد […]
1395-08-17

هواسازها

هواسازها هواساز، دستگاهی است […]