پیمانکار رتبه یک تاسیسات

1398-02-18

استفاده از فناوری BIM در نوسازی و بازسازی تاسیسات ساختمان ها با تمرکز بر بهره وری انرژی

مترجم: مریم مصطفی نظری […]
1395-08-09

BIM

مدل سازی اطلاعات ساختمان […]